Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities 
Room of VOF, gevestigd te Cadzand-Bad, KvK-nummer 78054435, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.  
De wederpartij van verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.  
Partijen zijn verhuurder en huurder samen.  


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van diensten of goederen door of namens de verhuurder.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Artikel 3 – Bestemming gehuurde
Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken als vakantiewoning of recreatiebungalow voor het houden van een vakantie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder het gehuurde niet voor een andere bestemming gebruiken.  


Artikel 4 – Duur overeenkomst
De huurovereenkomst eindigt na afloop van de overeengekomen huurperiode, zonder dat daarvoor opzegging is vereist. 
Het gehuurde dient tenminste voor 3 achtereenvolgende nachten te worden gehuurd. Wanneer een huurder minder dan 3 nachten boekt, wordt ten minste het tarief van 3 nachten berekend.


Artikel 5 – Betaling en annulering
Tijdens het boeken dient direct 50% van de totale huursom te worden voldaan. Eventueel kan er ook voor een bankoverschrijving worden gekozen, deze betaling dient binnen 3 werkdagen te zijn voldaan. In alle gevallen krijgt de koper een bewijs van de reservering en de bijbehorende betaling.  
De resterende 50% van de huursom dient uiterlijk 30 dagen voor ingang van de huurperiode te zijn voldaan.

Indien uw reservering binnen 30 dagen voor de aankomstdatum ligt dan dient de huurder direct 100% van de huursom direct online te voldoen.
Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd dan is de huurder annuleringskosten verschuldigd, te weten:
15% bij annulering t/m 60 dagen of meer voor ingang huurperiode
50% bij annulering tussen de 60 t/m 30 dagen voor ingang huurperiode
75% bij annulering tussen de 30 t/m 14 dagen voor ingang huurperiode
100% bij annulering tot minder dan 14 dagen voor ingang huurperiode

Indien de huurder tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 6 – Borgsom
Bij bepaalde objecten kan een borgsom in rekening worden gebracht welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
De borgsom dient bij betaling van het tweede deel van de betaling van de huursom te worden voldaan.
De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Na afloop van de huurperiode wordt op de dag van vertrek danwel binnen uiterlijk 3 werkdagen de balans opgemaakt en eventuele , niet gemelde, schade geïnventariseerd.
Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige geleden schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 7 – Wijzigingen
Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zullen wij hier binnen de redelijkheid van de termijn in voorzien, maar ons hier niet toe verplichten. Het is aan Room Of in hoeverre de gewenste wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 2 weken vóór aankomst niet meer worden doorgevoerd.
Algemene wijzigingskosten bedragen 45,- per boeking per object.
Indien huurder binnen 60 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode, de verblijfperiode wenst te wijzigen, en de nieuwe periode korter zijn dan de periode welke in eerste instantie is geboekt dan gelden de annuleringsvoorwaarden uit artikel 5 voor de dagen welke worden geannuleerd. Eventuele meerkosten, bij een verblijf dat meer nachten beslaat van de te wijzigen periode zullen apart in rekening worden gebracht.
Wanneer een boeking in zijn geheel verplaats kan worden naar een periode welke in hetzelfde seizoen past dan wordt alleen de wijzigingskosten inrekening gebracht.

Artikel 8 – Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:
Lang weekend: donderdag vanaf 15:00 uur tot zondag 11:00 uur
Midweek: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 11:00 uur
Week: zaterdag vanaf 15:00 uur tot zaterdag 11:00 uur
Week: vrijdag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 11:00 uur

De hoofdhuurder dient tijdens het (gehele) verblijf in de omgeving aanwezig te zijn als aanspreekpunt en zich te gedragen als hoofdverantwoordelijke.
De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
Huurder dient het gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met enige wet, APV of ander overheidsvoorschrift. 

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur gebruik maken van de vakantiewoning. Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning uiterlijk om 11:00 uur te hebben verlaten.
Al onze vakantiewoningen zijn rookvrij. Buiten op het terras of in de tuin mag wel gerookt worden indien dit geen hinder of overlast voor anderen veroorzaakt.
Buiten mag geen open vuur worden toegepast, behoudens een daar toe specifiek bestemde locatie en wanneer er geen beperkingen gelden vanuit de omgeving waar het object is gelegen dan wel vanuit de gemeente of overheid.
Huisdieren meenemen is uitsluitend toegestaan wanneer een woning daartoe bestemd is, deze informatie is te vinden op de website van Room Of.

Huurder dient passende voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat er schade aan het milieu in welke vorm dan ook ontstaat.
Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het gehuurde dan wel veroorzaakt door het gehuurde.
Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden.
De huursom is inclusief eindschoonmaak.
Barbecueën met een eventueel aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden).
Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximumaantal personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders is overeengekomen.
Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel 9 – disclaimer en onderhuur
Bij vermelding van het oppervlak of andere afmetingen van een object is deze aanduidingen slechts een indicatie, zonder dat de te leveren zaak daar exact aan behoeft te beantwoorden. 
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

Artikel 10 – Overmacht
Kan verhuurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door huurder geleden schade. Wel zal de huurder het op dat moment voldane deel van de huursom binnen 14 dagen teruggestort krijgen.  
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verhuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door huurder kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, pandemie, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verhuurder.  
Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verhuurder voldoen, tenzij zulks aan verhuurder te verwijten is.  

Artikel 11 – Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, geen schuld treffen ten aanzien van het ontstaan van de schade.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij:
Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst
De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder
Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.

Artikel 13 – Einde huurovereenkomst en oplevering
Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat waarin het is aangetroffen.
Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Schoonmaakkosten zijn in de huurprijs inbegrepen.
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Room Of VOF is gevestigd is is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.